top of page
O NÁS ABOUT US
PROJEKTY PROJECTS
PRISPEJ DONATE
     ZAPOJ SA      GET INVOLVED

Bi Centrum

Vítame Vás na stránke Bi Centra

Bi Centrum je miestom pre všetkých ľudí s inou než monosexuálnou identitou, ľudí ktorí pociťujú príťažlivosť k ľuďom viac než len jedného pohlavia, jedného či viacerých rodov.

Cieľom Bi Centra je poskytnúť praktické informácie a bezpečný priestor na sebavyjadrenie aj nemonosexuálnym ľuďom.

Spolupracujeme so širšou LGBT komunitou na našich spoločných projektoch tak, aby bolo počuť aj jej bisexuálnu
a nemonosexuálnu časť.

Welcome to the Bi Centrum web page

Bi Centrum is a place for all the people with other than monosexual identity, that is people who are attracted to people of more than one sex of one or more genders.

The goal of Bi Centrum is to provide practical information and safe space for self-expression for non-monosexual people.

We are cooperating with broader LGBT community on our common projects so that its bisexual and non-monosexual part will be heard as well.

​Náš posledný projekt – LGBT rodiny       

Bi Centrum v súčasnosti pracuje na projekte, v rámci ktorého vám poradíme, ako uzatvoriť partnerstvo v zahraničí.

Our last project – LGBT families

Bi Centrum is working at the time on a project in which we want to give advice for Slovak nationals on how to arrange same-sex partnerships outside of Slovakia. 

bottom of page